Opis taksacyjny

Opis taksacyjny

Forest Zakład Usług Leśnych > Usługi > Opis taksacyjny

Back To Homepage

Opis taksacyjny drzewostanu sporządza się na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji lasu polegającej na wstępnym oszacowaniu miąższości drzewostanów oraz określeniu wskazań gospodarczych. Oprócz sporządzenia opisu taksacyjnego (planu urządzenia lasu), w czasie taksacji konieczne może być przeprowadzenie korekty granic wyłączeń taksacyjnych. Opis taksacyjny różni się w zależności od potrzeb i przyjętej metodyki, jednak zazwyczaj zawiera opis struktury, budowy, wieku, składu gatunkowego, runa oraz zasobności. Inwentaryzacja lasu jest jednym z etapów planowania urządzeniowego, tzn. wykonywania planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Inwentaryzacje wykonuje taksator, czyli specjalista z dziedziny nauk leśnych. Osoba wykonująca taksację powinna mieć szeroki zakres wiedzy dotyczący lasu i zasad gospodarowania w nim.

Prace wykonujemy na terenie całego kraju.

Kontakt :

 • Zakład Usług Leśnych FOREST
  Ligota Tułowicka 89A, 49-130 Tułowice
 • EMAIL
  biuro@eforest.pl
 • telefon
  509 944 151

  Dla jakich gruntów sporządza się opis taksacyjny?

  Opis taksacyjny wykonuje się dla lasów – gruntów zalesionych, niezalesionych oraz związanych z gospodarką leśną.

  W opisie odznacza się również grunty przeznaczone do zalesienia, przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne, wyłączone z produkcji oraz grunty sporne.

  Co znajduje się w formularzu opisu taksacyjnego?

  Podczas prac terenowych opis taksacyjny sporządza się bezpośrednio na specjalnym formularzu taksacyjnym. Każdy opis powinien zawierać następujące informacje:

  • data oraz godzina sporządzania opisu w terenie,
  • numer wydzielenia oraz nazwa obrębu ewidencyjnego,
  • opis wydzielenia zawierający: rodzaj powierzchni, cechę drzewostanu, budowę pionową, stopień uszkodzeń, główną przyczynę zagrożeń, typ siedliskowy lasu, typ pokrywy oraz określenie ilości drewna martwego,
  • opis drzewostanu zawierający: kod warstwy oraz rodzaj zmieszania, zadrzewienie, kod gatunku oraz jego udział, informację o wieku drzewostanu, średnicę i wysokość, próby relaskopowe, wskazania gospodarcze, osobliwości przyrodnicze, powierzchnie niestanowiące wydzielenia, np. funkcjonujące jako tereny ochrony przyrody.

   

  Plan urządzenia lasu – kwestie prawne

  Ocenę drzewostanu i gruntów zawartą w planie urządzenia lasu reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

  Ów plan musi uwzględniać wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach – między innymi ustawie przeciwpożarowej. Dokument musi być także zgodny z:

  • prawem leśnym,
  • prawem gospodarki leśnej, 
  • prawem łowieckim,
  • prawem wodnym,
  • prawem o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • prawem o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 
  • prawem o ochronie środowiska,
  • prawem o ochronie przyrody,
  • prawem o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • prawem geodezyjnym i kartograficznym,
  • prawem o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

  TSL, czyli ważny element opisu taksacyjnego

  Opis taksacyjny ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Jednym z elementów owego opisu jest typ siedliskowy lasu, czyli TSL. To on odpowiada za wysokość opłat naliczonych za wyłączenie. Kiedy dochodzi do wyłączenia gruntów, przydaje się znajomość weryfikacji TSL.

  TSL określa podział siedlisk leśnych. Jego specyfikacja obejmuje więc typ żyzności gleby w lasach, a także przydatność do produkcji leśnej. Czynnikami różnicującymi są tu gleba oraz wilgotność.

  Często dochodzi do jej błędnego określenia. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje lasów przeprowadza się dla osób prywatnych. Typ siedliskowy lasu bywa zawyżany w opisie taksacyjnym drzewostanu.

  Jakie są kompetencje taksatora leśnego?

  Taksator ma ogromną wiedzę o lasach. Do obowiązków tego specjalisty należy ocena drzewostanu lub drzewostanów. Czasem, aby wprawnie ocenić stan drzewostanu, taksator dokonuje fizycznej inspekcji. Nie należy jednak mylić jego zawodu z zawodem leśnika.

  W trakcie badania taksator analizuje nie tylko jakość drzewostanów, czyli przyrost drzew, stan runa leśnego, budowę, wiek i strukturę drzew. Specjalista sprawdza, czy w danym typie lasów wiele gatunków drzew jest narażonych na pasożyty i choroby.

  Co musi wiedzieć taksator leśny?

  Specjalista od runa leśnego musi mieć, jak już wspomnieliśmy, ogromną wiedzę o lasach. Taksator leśny bez mrugnięcia powieką wskaże różnice między nalotem, podsadzeniem i podrostem. Wie, jak w sposób gatunkowy sklasyfikować nasienniki i przestoje oraz zna rodzaje pokoleń drzewostanu. Oczywiście taksator zna prawo leśne i gospodarki leśnej.

  Masz dodatkowe pytania?
  Chcesz, abyśmy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?

  Zadzwoń: 509 944 151

  Zainteresowała Cię nasza oferta?

  Rejon działania

  Świadczymy usługi na terenie województw: opolskie, dolnośląskie, śląskie.

  Poniżej wykaz wybranych miejscowości w jakich świadczymy usługi.

  Nie znalazłeś na liście swojej miejscowości?

  Nic nie szkodzi.

  Przyjmujemy zlecenia ze wszystkich miejscowości z rejonu województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

  Skontaktuj się z nami aby ustalić, czy wykonanie usługi w Twojej miejscowości jest możliwe.

  Zadzwoń, tel.: 509 944 151

  Napisz: biuro@eforest.pl

  Zadzwoń 509 944 151