509 944 151
|
Pon.-Pt. 8.00 - 16.00
|
Top

Zasady wycinki drzew i krzewów w 2019 roku

Zasady wycinki drzew i krzewów w 2019 roku

Obowiązującym aktualnie aktem prawnym regulującym wycinkę drzew i krzewów jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tekst ujednolicony tej ustawy można pobrać ze strony Kancelarii Sejmu RP z Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP, znajdującego się pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920880

Najważniejsza nowelizacja tej ustawy to Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074), która weszła w życie 17 czerwca 2017r. Niniejsza nowelizacja wprowadziła m. in. obowiązek zgłoszenia przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzew właściwym organom.

Zasady wycinki na działkach prywatnych

Ustawa wprowadza szczególne reguły postępowania dotyczące usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (Art. 83f. 1. podpunkt 3a). W tym wypadku ustawa przewiduje obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa. Oznacza to, że w szczególnych przypadkach nie musimy uzyskiwać pozwolenia na wycinkę, ale musimy zgłosić zamiar jej wykonania, o czym poniżej. Organ właściwy dla złożenia zgłoszenia o usunięciu roślinności określony jest w Art. 83a. 1. i jest to właściwy urząd dla terenu gdzie znajduje się nieruchomość, na której prowadzone będą prace. Czyli wójt, burmistrz gminy, prezydent miasta.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zinwentaryzować rosnące na terenie działki drzewa i krzewy z podaniem nazw gatunków oraz wymaganych parametrów oraz wskazaniem ich lokalizacji na mapie nieruchomości. Do zgłoszenia trzeba załączyć zestawienie drzew, w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,
  • krzewy i grupy krzewów o powierzchni powyżej 25 m2.

Jednocześnie oznacza to, że drzewa o wysokości poniżej 5 cm oraz wyższe niż 5 cm, ale o wymiarach mniejszych niż podane powyżej na liście mogą być usunięte bez zgłoszenia. Wtedy nie potrzeba zezwolenia oraz nie trzeba zgłaszać zamiaru usunięcia.

Bez zgłoszenia można także usuwać krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, a także drzew lub krzewów owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. Art. 83f. 1. przewiduje jeszcze wiele innych wyłączeń, ale dotyczą one innych rodzajów obszarów, rodzajów działalności i przypadków szczególnych.

Powiadomiony organ w terminie do 21 dni od zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie, w celu ustalenia, odpowiednio: nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Na usunięcie drzewa mamy 6 miesięcy. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.

 

Jeśli planujesz usunięcie drzewa z terenu swojej nieruchomości, bądź jesteś zarządcą lub administratorem terenu, skorzystaj z naszej oferty. Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu wycinki i pielęgnacji drzew. Usuwamy drzewa każdej wielkości i w każdym miejscu. Dowolną metodą, z ziemi, podnośnika koszowego, wysięgnika oraz z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Teren naszego działania obejmuje Opole, całego woj. opolskie oraz we Wrocław i wschodnią części woj. dolnośląskiego. Szczegóły na stronie wycinka drzew.