509 944 151
|
Pon.-Pt. 8.00 - 16.00
|
Top

Przepisy dot. wycinki drzew i krzewów we Wrocławiu

Poniższy tekst opisuje formalności, przepisy i wymagania jakie musimy spełnić chcąc wyciąć drzewo we Wrocławiu.

 

Sprawami wycinki i usuwania drzew zajmuje się:

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia

50-502 Wrocław, ul. Hubska 8-16

Sekretariat, I piętro, pok. 127,

tel. +48 71 799 67 00

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

 

Najnowsze przepisy o ochronie przyrody (obowiązujące także w 2019 roku) weszły w życie wraz ogłoszeniem tekstu ujednoliconego Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz.U. 2018 poz. 1614 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. Ujednolicony tekst ustawy znajduje się zawsze na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920880

W rozdziale 4 mającym tytuł Ochrona terenów zieleni i zadrzewień opisane jest, kiedy może nastąpić usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części.

Mieszkańców Wrocławia najbardziej będzie interesować część o usuwaniu drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych (osób prywatnych, nie firm) i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Kiedy zezwolenie na wycinkę drzew we Wrocławiu nie jest wymagane?

 

UWAGA!!! – Poniżej opisaliśmy kiedy zezwolenie na wycięcie drzewa bądź krzewu nie jest wymagane, ale zwracamy uwagę, że nie jest to tożsame z brakiem konieczności wcześniejszego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – o tym w kolejnym rozdziale.

 

Zgodnie z Art. 83f. zezwolenie na wycinkę nie jest wymagane do:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni),
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową,
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot,
  • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

Kiedy wymagane jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa?

 

Można też odwrócić to pytanie i powiedzieć: kiedy nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na wycinkę, a wystarczy samo zgłoszenie?

Poniżej w trzech punktach wyszczególnione są przypadki, kiedy zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa jest wymagane.

Pamiętajmy, że organ do którego składamy zgłoszenie ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Drzewo może być wycięte tylko jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od oględzin drzewa. Dodając do tego 21 dni jakie organ ma na wykonanie oględzin możemy ustalić, że najwcześniej można wyciąć drzewo w terminie 35 dni od zgłoszenia.

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a (drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Czyli wszystkie drzewa nie spełniające powyższych kryteriów można wycinać dowolnie bez pozwolenia i bez konieczności zgłoszenia zamiaru wycinki.

Należy jednak pamiętać, że powyższe zasady nie obejmują garunków drzew i obszarów podlegających szczególnej ochronie. Na ich wycinkę w dalszym ciągu konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

 

Procedura zgłoszenia

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa można pobrać ze strony http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/48210

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

 • nazwy gatunku drzewa,
 • obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 6.

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.

Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może wnieść sprzeciw w przypadku:

 • lokalizacji drzewa:
  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000),
 • spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3., czyli kiedy Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej – ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.

 

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa: http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/48210

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa przez właściciela / współwłaściciela: http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/69533

 

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę?

Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zamierzający usunąć drzewo / drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/27386/zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewa-drzew

 

Szczegółowe informacje na temat usługi wycinka drzew Wrocław