509 944 151
|
Pon.-Pt. 8.00 - 16.00
|
Top

Czy żeby wyciąć drzewo potrzebna jest ekspertyza dendrologiczna?

Powinniśmy wiedzieć, że wycięcie drzewa jest regulowane odpowiednimi przepisami. W szczególności podstawowym aktem prawnym w tym zakresie, czyli Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustawa ta poddawana była wielu modyfikacjom, dlatego zawsze warto sięgnąć do jej aktualnego tekstu ujednoliconego, znajdującego się na stronie Sejmu RP, pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/

Bardzo często realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź pielęgnacji zieleni, w których w pewnym zakresie robót, występuje konieczność wycięcia drzew lub krzewów, wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa od organu właściwego ją wydać dla danego przypadku.

Akta sprawy powinny zawierać projekt usunięcia drzewa lub krzewu oraz dokumentację fotograficzną. We wniosku o wycięcie drzewa powinna być podana w szczególności przyczyna, z powodu jakiej chcemy usunąć dane drzewo lub krzew.

Jeśli stan drzewa można ocenić wizualnie i jest on jednoznacznie zły, nie ma potrzeby wykonywać dodatkowej ekspertyzy dendrologicznej aby umotywować wniosek o wycinkę. Wszystko jest widoczne na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Zdarzają się jednak przypadki, kiedy istnieją wątpliwości co do faktycznego stanu zdrowotnego drzewa, jego wytrzymałości na działanie wiatru lub innych czynników. W sytuacjach spornych ekspertyza pomaga właścicielowi lub zarządzającemu danym obiektem czy terenem podjąć właściwą decyzję, co do dalszych losów drzewa.

W przypadku szczególnie cennych gatunków drzew znajdujących się na terenach publicznych, których stan jednak może wskazywać (często niejednoznacznie), że istnieje zagrożenie dla osób i mienia, warto wykonać ekspertyzę dendrologiczną jako podstawę stanowiącą dowód na celowość wycinki danego drzewa. Ekspertyza nie jest konieczna formalnie, jednak jak każde postępowanie administracyjne, także to podlega prawie do zaskarżenia decyzji. Dlatego warto posiadać dokumentację i dowody na to, że usunięcie drzewa było celowym działaniem np. mającym zapewnić bezpieczeństwo.

Na potrzeby zakwalifikowania drzewa do wycinki, ekspertyza dendrologiczna powinna dotyczyć w szczególności:

  • oceny ogólnego stanu zdrowotnego drzewa,
  • oceny stanu zdrowotnego pnia,
  • analizy statyki drzewa,
  • ryzyka wystąpienia zagrożenia dla ludzi i mienia powodowanego przez zaburzenia statyki drzewa.

Jeśli zapadnie decyzja o wykonaniu ekspertyzy w kierunku wycinki, to niezależnie od zewnętrznych objawów chorobowych celowe jest zawsze przeprowadzenie badania wnętrza drzewa. Wykonuje się je metoda inwazyjną bądź bezinwazyjną metodą badania drzewa za pomocą tomografu akustycznego.

Zakład Usług Leśnych FOREST wykonuje kompleksowe ekspertyzy dendrologiczne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług w tym zakresie na stronie: http://www.eforest.pl/uslugi/ekspertyzy-opinie-dendrologiczne/